108Radios

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ทางเว็บ 108Clip.com เป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการให้บริการค้นหาลิงค์ดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ ซึ่งทาง 108Clip.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ในคลิปวิดีโอที่ถูกดาวน์โหลดแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดคลิปใดๆ แนะนำให้ขออนุญาตจากเจ้าของคลิปวิดีโอที่เผยแพร่อย่างถูกต้องก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ: ทาง 108Clip.com เปิดใช้งาน Javascript ในการขุด xmr ซึ่งไม่กระทบกับการใช้งานของผู้ใช้งานแต่อย่างใด